Kari Elise Slinning

Min bakgrund
Efter att ha vuxit upp i Norge, flyttade jag 1995 till Sverige. Jag är mamma till 3 och bor med min yngsta dotter och make i Täby, nära Stockholm.
Innan jag valde att påbörja min utbildning inom gestaltterapi 2000 hade jag en karriär som klassisk musiker; som violinist och orkesterdirigent, och arbetade i professionella symfoniorkestrar runtom i Skandinavien.

Som avslutning på min gestaltterapeututbildning (2006) från Gestalt-Akademin i Skandinavien skrev jag min Mastersuppsats ”Att tillfriska från Bulimia Nervosa”, en fenomenologisk studie baserad på intervjuer från människor om deras tillfrisknandeprocess från ätstörningar. Den finns att ladda ner här.

Under 7 år (2008-2015) var jag chef för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar en nationell svensk förening som arbetar förebyggande och med stöd till drabbade av ätstörningar och deras anhöriga.

Efter att ha avslutat min utbildning inom traumaterapimetoden Somatic Experiencing i Norge år 2012 ledde min längtan efter att arbete mer enbart terapeutiskt till att jag så småningom slutade mitt jobb som chef och jag arbetar numera som privatpraktiserande terapeut på Terapicentrum, som ligger vid Hornstull i Stockholm.

Utöver min praktik hemma i Sverige ingår jag i internationella lärarteam som lär ut Somatic Experiencing metoden till professionella behandlare i Polen, Kroatien, Sverige, Norge, Danmark, Irland, Indien, Syd Afrika och Ukraina/Vitryssland.

Tillsammans med några kollegor grundade jag år 2013 Somatic Experiencing Föreningen Sverige, en yrkesförening för personer som arbetar med traumaterapimetoden Somatic Experiencing och jag var 2015-2023 styrelsemedlem i European Association for Somatic Experiencing (EASE) där jag från 2017 till 2022 var styrelsens ordförande.

Jag är auktoriserad gestaltterapeut och medlem i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) och förbinder mig att följa deras etiska regler. Detta är en kvalitétssäkring för de som väljer att gå i terapi hos mig.

Jag har tidigare undervisat på Gestalt-Akademins terapeutlinje samt gett handledning för elever under utbildning till gestaltterapeuter.

För mer information om min bakgrund och min utbildning, se CV.

Stöd till drabbade av ätstörningar
Att klara sig ur en ätstörning ensam är vanligtvis så att säga omöjligt. Det handlar om så mycket annat än bara ett mat – eller ät problem. Genom mitt före detta uppdrag som styrelsemedlem, anställd och så småningom verksamhetschef i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, upplever jag att jag har lärt mig en del om den variation det finns när det gäller insjuknande i- och tillfrisknande från ätstörningar. Att ha arbetat inom flera av specialistklinikerna för personer drabbade av ätstörningar samt ha skrivit en Mastersuppsats om tillfrisknande från bulimi har gett mig ytterligare insikter. Jag erbjuder därför stöd till personer drabbade av ätstörningar. Mitt stöd skall inte jämföras med behandling mot ätstörningar som ges av landstingen. Alla som har en pågående ätstörning som behöver behandlas kommer bli rekommenderade av mig att söka vård i landstinget.  Ibland finns dock lång väntetid på att få plats och ibland blir personer ”friskförklarade” men känner sig ändå inte helt friska, och där erbjuder jag min tjänst. I de fall där jag anser det nödvändigt kräver jag att min klient har en pågående kontakt med dietist som är specialiserad på ätstörning, och jag kräver alltid att en läkare har det medicinska ansvaret för mina klienter.

Närståendestöd
Efter att under flera år ha arbetat med personer med ätstörningar vet jag hur det underlättar för familjen och den drabbade att de som är närstående får stöd. Jag erbjuder därför individuella samtal till närstående. Ibland har jag kontakt både med den som är drabbad och deras närstående, antingen tillsammans eller var för sig och ibland möter jag bara de eller den som är närstående. Jag har inget bestämt mönster för hur det skall göras, utan anpassar mitt stöd efter situation och person.

Traumabearbetning
Genom min utbildning i trauma behandlingsmetoden Somatic Experiencing har jag fått insikt i vilken stor roll det autonoma nervsystemet spelar, i synnerhet när det gäller traumabearbetning. Att enbart tala om det som har hänt eller de problem som finns ger lite effekt när det genom trauma har uppstått en obalans i nervsystemet. Genom att också arbeta med kroppens upplevelser ges en möjlighet till reglering av nervsystemet och bearbetning av trauman. Trauman kan delas in i chocktrauman, emotionella trauman och utvecklingstrauman. Har man t ex varit med om tidiga trauman, ofta före ca 5 års ålder, finns ofta inga tydliga minnen. Har man varit utsatt för trauman ännu tidigare, finns endast icke-verbala kroppsminnen. Genom att i traumabearbetningen ta med kroppens upplevelser i nuet skapas dock möjligheter till helande.

Personlig utveckling
Ibland mår man dåligt utan att egentligen att veta varför eller märka exakt hur man mår dåligt. Man bara anar att det skulle kunna kännas bättre. Som gestaltterapeut, med ett fenomenologiskt förhållningssätt där fokus är på den individuella upplevelsen, är det grundläggande för mig att tillsammans med min klient undersöka den situation min klient befinner sig i, och tillsammans med denna vara i det svåra eller finna ut av vad hen skulle önska eller vilja uppnå. Detta kan ses som en kontrast till en del annan behandling där fokus kan vara på att bli av med ett problem.  Att i terapin få tid och utrymme till att fullt uppmärksamma sina egna kroppsupplevelser, sina känslor och sina tankar kopplade till olika situationer i livet ger ofta möjlighet till läkning, till en ny förståelse av vad som är och som har varit, vilket även kan ge nya valmöjligheter.

Handledning
Jag handleder sedan flera år personer som arbetar med personer drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Föreläsningar
Med grund i Somatic Experiencing metoden föreläser jag om hur nervsystemet påverkas om man är drabbad av trauma, och om hur man som vårdpersonal, skolpersonal, förälder eller som individ kan lära sig påverka sitt eget och andras nervsystem för att bättre kunna hantera situationer eller relationer som är svåra.

Utbildningsterapi
Jag är knuten till Gestalt Akademin i Skandinavien som utbildningsterapeut, och tar emot studenter från de förberedande utbildningarna, terapeutlinjen och organisationskonsultprogrammet i utbildningsterapi.

Jag är även accrediterad som Senior Assistant level 2 av ESAC (European Senior Assistant Accreditation Committee), vilket betyder att jag är godkänd att ge SE sessioner och Case consultations individuellt och i grupp till studenter som går utbildningen till att bli Somatic Experiencing Practitioners.

Stress och utbrändhet
Långvarig stress kan föra till utbrändhet. Efter att behövt ha ”gasen i botten” under lång tid så kan det upplevas som att ”bromsen sätts i botten” och stoppar upp det hela. Man vill fortsätta som förut, men man orkar inte mer med det man tidigare har orkat. Man börjar glömma saker, man stupar i säng direkt när man kommer hem från arbetat, man sover ändå inte gott, man orkar inte ta sig upp ur sängen på morgonen etc. Det är kroppens sätt att säga ifrån att ”nu går det inte längre att fortsätta som förut”. Man kan tro att när det finns ”full broms” på så känns det bättre, men faktum är att de flesta upplever lika stor stress inombords som förut.

Ibland är stress direkt relaterat till att det faktiskt är för mycket att göra på arbetet eller att ens livssituation är för svår. Men det kan också vara så att relativt små händelser i ens livssituation kan påverka så att stressen upplevs som övermäktig. Det kan ibland vara så att gamla händelser, som setts som oviktiga eller som man försökt skjuta undan genom att till exempel arbeta mycket, tar upp så mycket ”utrymme” i ens ”sub kortikala”, dvs den icke kognitiva delen av hjärnan, att ens förmåga att klara av livet här och nu blir reducerad.

Somatic Experiencing metoden, som baserar sig på bland annat Stephen Porges forskning, om hur hjärnan och nervsystemets fungerar, och hans Polyvagala teori, (http://stephenporges.com) ger oss en förståelse av hur och varför vi blir stressade, hur vi påverkas av långvarig stress, och hur vi kan återhämta oss.

Enligt Somatic Experiencing metoden kan vi i terapin undersöka hur var och ens nervsystem fungerar och reagerar i förhållande till vad som händer här och nu och till vad som hänt tidigare i livet, och genom enkla upplevelsebaserade övningar stöds en reglering av nervsystemet.

Terapi och handledning via internet
Ibland fungerar det inte för de som önskar det att mötas ansikte mot ansikte på Terapicentrum. Då kan jag erbjuda terapi och handledning via internet istället. Jag använder mig av Zoom som är en säker form av videokonferens över internet.

Therapy, SE sessions and Supervision in English
English speaking persons are welcome to meet me for gestalt therapy, Somatic Experincing sessions, SE case consultations or supervision (both individually and in group). We can meet face to face at Terapicentrum in Stockholm or online via Zoom (video conference). For more information in English or to make an appointment, please e-mail me at: kari@gestalter.se